Civil War Guns N' Roses

Views: 1026

Lyrics: 16

Guns N' Roses - Civil War - Music Video

Civil War Song by Guns N' Roses


Chords   Civil War 168
[46]
   0
Chords   Civil War 160
[0]
   0
Chords   Civil War 78
[2]
   0
Chords   Civil War 67
[5]
   0
chords   Civil War 54
[0]
   0
Chords   Civil War 49
[1]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs