Civil War Guns N' Roses

Views: 1230

Lyrics: 16

Guns N' Roses - Civil War - Music Video

Civil War Song by Guns N' Roses


Chords   Civil War 187
[46]
   0
Chords   Civil War 176
[0]
   0
Chords   Civil War 111
[2]
   0
Chords   Civil War 79
[5]
   0
chords   Civil War 71
[0]
   0
Chords   Civil War 57
[1]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs