Civil War Guns N' Roses

Views: 968

Lyrics: 16

Guns N' Roses - Civil War - Music Video

Civil War Song by Guns N' Roses


Chords   Civil War 161
[46]
   0
Chords   Civil War 157
[0]
   0
Chords   Civil War 72
[2]
   0
Chords   Civil War 64
[5]
   0
chords   Civil War 50
[0]
   0
Chords   Civil War 48
[1]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs