Civil War Guns N' Roses

Views: 1134

Lyrics: 16

Guns N' Roses - Civil War - Music Video

Civil War Song by Guns N' Roses


Chords   Civil War 182
[46]
   0
Chords   Civil War 171
[0]
   0
Chords   Civil War 93
[2]
   0
Chords   Civil War 73
[5]
   0
chords   Civil War 65
[0]
   0
Chords   Civil War 53
[1]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs