Civil War Guns N' Roses

Views: 390

Lyrics: 16

Guns N' Roses - Civil War - Music Video

Civil War Song by Guns N' Roses


Chords   Civil War 70
[0]
   0
Chords   Civil War 62
[46]
   0
Chords   Civil War 30
[0]
   0
Chords   Civil War 29
[2]
   0
chords   Civil War 26
[0]
   0
Chords   Civil War 22
[5]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs