Paradise City Guns N' Roses

Views: 752

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Chords   Paradise City 91
[9]
   0
Chords   Paradise City 52
[0]
   0
chords   Paradise City 41
[0]
   0
chords   Paradise City 38
[0]
   0
Chords   Paradise City 28
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs