Paradise City Guns N' Roses

Views: 906

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Chords   Paradise City 97
[9]
   0
Chords   Paradise City 83
[0]
   0
chords   Paradise City 50
[0]
   0
chords   Paradise City 46
[0]
   0
Chords   Paradise City 31
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs