Paradise City Guns N' Roses

Views: 570

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Chords   Paradise City 74
[9]
   0
chords   Paradise City 30
[0]
   0
Chords   Paradise City 29
[0]
   0
Chords   Paradise City 27
[0]
   0
chords   Paradise City 19
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs