Paradise City Guns N' Roses

Views: 1711

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Chords   Paradise City 150
[9]
   0
chords   Paradise City 134
[0]
   0
Chords   Paradise City 131
[0]
   0
chords   Paradise City 101
[0]
   0
Chords   Paradise City 44
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs