Paradise City Guns N' Roses

Views: 922

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Chords   Paradise City 98
[9]
   0
Chords   Paradise City 85
[0]
   0
chords   Paradise City 50
[0]
   0
chords   Paradise City 46
[0]
   0
Chords   Paradise City 31
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs