Paradise City Guns N' Roses

Views: 396

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Chords   Paradise City 28
[8]
   0
Chords   Paradise City 23
[0]
   0
Chords   Paradise City 21
[0]
   0
chords   Paradise City 21
[0]
   0
chords   Paradise City 16
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs