Paradise City Guns N' Roses

Views: 1172

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Chords   Paradise City 110
[9]
   0
Chords   Paradise City 99
[0]
   0
chords   Paradise City 65
[0]
   0
chords   Paradise City 59
[0]
   0
Chords   Paradise City 36
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs