Paradise City Guns N' Roses

Views: 1035

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Guitar Tabs   Paradise City 62
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 54
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 44
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 42
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 39
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 39
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 35
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 33
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 26
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 24
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 22
[3]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs