Paradise City Guns N' Roses

Views: 492

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Guitar Tabs   Paradise City 30
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 28
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 23
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 23
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 20
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 18
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 17
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 17
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 13
[3]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 9
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 9
[4]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs