Paradise City Guns N' Roses

Views: 1731

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Guitar Tabs   Paradise City 87
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 80
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 78
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 75
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 70
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 65
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 60
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 55
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 42
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 32
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 28
[3]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs