Paradise City Guns N' Roses

Views: 1448

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Guitar Tabs   Paradise City 77
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 69
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 62
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 58
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 57
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 56
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 52
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 44
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 40
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 31
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 28
[3]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs