Paradise City Guns N' Roses

Views: 664

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Guitar Tabs   Paradise City 37
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 32
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 31
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 30
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 28
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 27
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 23
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 19
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 18
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 17
[3]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 13
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs