Paradise City Guns N' Roses

Views: 766

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Guitar Tabs   Paradise City 44
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 36
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 35
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 31
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 30
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 29
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 26
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 21
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 20
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 19
[3]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 14
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs