Paradise City Guns N' Roses

Views: 1240

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Guitar Tabs   Paradise City 70
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 61
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 52
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 50
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 49
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 48
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 44
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 37
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 36
[4]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 28
[0]
   0
Guitar Tabs   Paradise City 25
[3]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs